Dawn Shouldv'e Chosen Buneary Instead of patchirisu,