Results 1 to 2 of 2

Thread: [Gi?i thi?u] Server World of Warcraft mi?n ph* t?i http://www.player.vn

 1. #1
  Join Date
  Nov 2012
  Posts
  2

  Default [Gi?i thi?u] Server World of Warcraft mi?n ph* t?i http://www.player.vn

  Mu?i nam dã trôi qua v?i trên 15 tri?u lu?t dang ký, World of Warcraft còn t? h*o l* t?a game MMORPG du?c tiêu th? nhanh nh?t trong ng*y phát h*nh d?u tiên v?i hon 250.000 b?n du?c bán ra ch? trong 24 gi?. D?ng v?ng ? ngôi v? bá ch? trong th? tru?ng game tr?c tuy?n, World of Warcraft thu?ng xuyên tung ra các b?n vá l?i cùng các phiên b?n m? r?ng.

  Wrath of the Lich King - phiên b?n m? r?ng th? hai dã mang l?i m?t l*n gió m?i cho c?ng d?ng WoW to*n c?u v?i h*ng tram nhi?m v? m?i h?p d?n cùng h? th?ng hang d?ng d*nh cho ngu?i choi m?i c?p d?.*

  http://i432.photobucket.com/albums/q...k7_400x250.jpg
  Death Knight l* m?t class r?t m?nh m?.

  Trong Wrath of the Lich King, ngu?i choi s? du?c l*m quen v?i m?t class m?i có tên g?i Death Knight, tuy nhiên, ch? khi nhân v?t d?t d?n c?p d? 55 thì ngu?i choi m?i có th? ch?n hero thu?c class n*y, cung nhu b?n không th? th?c hi?n các nhi?m v? ? l?c d?a Northrend m?i n?u chua d?t d?n level 68. Bên c?nh dó, Blizzard cung dã b? sung thêm nhi?u t*nh nang thú v? nhu h? th?ng achievement (tuong t? c?a Xbox LIVE), c?a hi?u c?t tóc, l?ch trong game r?t h?u d?ng, v* nhi?u c?i ti?n v? giao di?n ngu?i dùng khác.*

  Trong h*nh trình phiêu luu c?a class Death Knight, ngu?i choi s? có d?p tìm hi?u nh?ng di?u thú v? v? truy?n thuy?t Warcraft. Death Knight l* m?t ch?ng t?c r?t khó b? khu?t ph?c. Xu?t phát t? level 55, ch?ng t?c r?t m?nh m? n*y còn du?c trang b? thú cu?i mi?n ph* cung nhu trang ph?c xanh (trang ph?c hi?m trong game). Tuy ph?i ho*n th*nh kho?ng 10 nhi?m v? c?a vùng d?t cu trong Burning Crusade tru?c khi ti?n sang vùng d?t m?i Northrend, nhung Death Knight ho*n to*n có th? giúp b?n ho*n th*nh m?t cách tuong d?i nhanh g?n.*

  http://i432.photobucket.com/albums/q...k6_400x250.jpg
  M?t s? nhi?m v? dòi h?i ngu?i choi ph?i cu?i thú.

  Vùng d?t Northrend không ch? l* m?t l?c d?a m?i vô cùng r?ng l?n v* da d?ng hon b?t k? vùng d?t n*o trong WoW, m* noi dây còn l* noi cu ng? c?a vô s? ch?ng t?c v* phe phái m?i m* ngu?i choi s? ch?m m?t v? sau trong game. D? khám phá h?t 8 khu v?c c?a Northrend, ngu?i choi ph?i ho*n th*nh *t nh?t 875 nhi?m v? các lo?i. Trong dó, có nhi?u nhi?m v? yêu c?u ngu?i choi ph?i di?u khi?n m?t phuong ti?n (máy bay, m?t con mech.) hay m?t sinh v?t (r?ng, ma mút, ngu?i kh?ng l?.) n*o dó, các thao tác di?u khi?n tuy khá khác nhau nhung không h? ph?c t?p v* luôn du?c hi?n th? rõ r*ng trên m*n hình. .

  Trong quá trình th?c hi?n m?t s? nhi?m v? c? th? n*o dó, b?n s? t?o ra nhi?u thay d?i trong môi tru?ng, v* nh?ng s? thay d?i n*y ch? t?n t?i trong th? gi?i c?a nh?ng ngu?i dã ho*n th*nh các nhi?m v? dó, còn d?i v?i nh?ng ngu?i chua choi d?n các nhi?m v? dó, th? gi?i c?a h? v?n gi? nguyên tr?ng ban d?u.

  Có r?t nhi?u hang d?ng m?i du?c thi?t k? d*nh cho 5 ngu?i, v* d? gi*nh du?c nh?ng món d? có giá tr? roi ra t? boss, b?n c?n ph?i choi ? d? khó Heroic - d? khó ch? d*nh cho nh?ng ngu?i choi có c?p d? 80 tr? lên. Bên c?nh h? th?ng hang d?ng v?i d? khó Heroic, Wrath of the Lich King còn mang d?n cho ngu?i choi h*ng lo?t hang d?ng d*nh cho nhóm t? 10 d?n 25 ngu?i v* m?i hang d?ng d?u d?t ra các achievement d? ngu?i choi chinh ph?c nhu h? g?c boss du?i 3 phút ho?c không d? b?t k? m?t ai trong nhóm mình hy sinh.*

  http://i432.photobucket.com/albums/q...k3_400x250.jpg
  Con ma mút chi?n n*y có giá 300 shard.

  Trong Wrath of the Lich King, ngu?i choi s? b? chinh ph?c b?i h? th?ng các nhi?m v? PVP r?t ?n tu?ng v?i ph?n thu?ng l* di?m kinh nghi?m, danh v?ng v* v*ng. Vùng d?t bang giá Wintergrasp d? r?ng l?n cho nh?ng tr?n chi?n gi?a h*ng tram ngu?i choi cùng lúc v* nh?ng tr?n công th*nh h?p d?n. Nhóm t?n công có nhi?m v? phá v? các b?c tu?ng c?a pháo d*i v* k*ch ho?t m?t viên ng?c l?n trong th?i gian gi?i h?n l* 40 phút, trong khi dó, nhóm phòng th? có nhi?m v? ngan ch?n nhóm t?n công. N?u nhóm c?a b?n n?m du?c quy?n di?u khi?n Wintergrasp, t?t c? các con boss trong các hang d?ng s? nh? Stone Keeper's Shards - m?t lo?i ti?n t? trong game dùng d? mua d? hi?m, d? x?n v* nh?ng con thú cu?i ho*nh tráng.

  Vùng d?t Northrend du?c thi?t k? r?t s?ng d?ng v* d?y chi ti?t. Mô hình v* di?n ho?t c?a các lo*i sinh v?t quái d? noi dây nhu chi?n binh kh?ng l?, ma mút kh?ng l?..du?c th? hi?n khá t?t. Bên c?nh dó, h*nh vi c?a các sinh v?t trong game r?t có h?n v* d?y s?c s?ng. Ch?ng h?n, nh?ng chú g?u trong Wrath of the Lich King có th? bi?t b?t cá h?i v* b?o v? con hay nh?ng b?y thú l?n v?i nh?ng con d?c có nhi?m v? b?o v? b?y d*n, trong khi nh?ng con cái v* con con thu?ng tránh ra xa nguy hi?m.

  Ph?n nh?c n?n c?a Wrath of the Lich King cung r?t an ý v?i khung c?nh trong game. Còn gì ?n tu?ng hon c?nh b?n dang cu?i m?t chú r?ng l?a bay lu?n trên d?nh núi quanh nam ph? tuy?t tr?ng Dragonblight trên n?n nh?c du duong, tr?m b?ng v?i gi?ng ca ?m áp v* sâu l?ng c?a d*n h?p xu?ng.

  http://i432.photobucket.com/albums/q...k2_400x250.jpg
  Nh?ng tr?n công th*nh h?p d?n v* k?ch t*nh.

  M?t s? trailer c?a game:

  http://www.youtube.com/watch?v=o43LVCJVJ9I

  http://www.youtube.com/watch?v=tIKc1ve2Lgk

  C?u hình ch*nh th?c:
  H? di?u h*nh:*Windows XP (Service Pack 1), Windows Vista (Service Pack 1)
  B? x? l?ý:
  * T?i thi?u:Intel Pentium 4 1.3 GHz ho?c AMD Athlon XP 1500+
  * D? ngh?: chip Dual-core, nhu Intel Pentium D ho?c AMD Athlon 64 X2
  B? nh? RAM:
  * T?i thi?u: 512 MB RAM (1GB cho Vista)
  * D? ngh?: 1 GB RAM (2 GB cho Vista)
  Card d? h?a:
  * T?i thi?u: card d? h?a h? tr? Hardware Transform and Lighting v?i 32 MB b? nh? nhu ATI Radeon 7200 ho?c NVIDIA GeForce 2 tr? lên
  * D? ngh?: card d? h?a h? tr? Vertex and Pixel Shader v?i 128 MB b? nh? ATI Radeon X1600 ho?c NVIDIA GeForce 7600 GT tr? lên
  Dung lu?ng ? c?ng:*15 GB
  Thi?t b? ngo?i vi:*B*n ph*m v* chu?t có bánh xe cu?n


  Hi?n gi? dã có Server Free c?a VN: http://www.player.vn/
  anh em vô dây choi mi?n ph* nhé http://www.player.vn/

 2. #2
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  Kuala Lumpur , Malaysia
  Posts
  4

  Default

  Is this Viet language!!! -________-

  ~Start! Show me your S4!~

  Counter-Strike Online versions i m playing :

  China : Counter-Strike Online China (Bad latency i have there. ;( )
  Singapore / Malaysia : Counter-Strike Online Singapore (English version , get a greatest latency.)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •