Nate / Pokémon Black 2 & White 2 - Torpoleon [02/03/2013]