CALL : 093 245 8899

Captiva - chi?c SUV ti?n d?ng v?i ki?u dáng d?p vĂ* tĂ*nh nang linh ho?t, dáp ?ng nh?ng gì b?n trĂ´ng d?i. Du?c s?n xu?t c?i ti?n trĂŞn m?u ti?n nhi?m r?t thĂ*nh cĂ´ng, dâylĂ* chi?c xe da d?ng, ph?c v? m?i nhu c?u, ho?t d?ng c?a gia dình.

(http://www.sanototragop.com/2013/04/...t-captiva.html

http://sanototragophanoi.blogspot.co...t-captiva.html

http://sanototragopvietnam.blogspot....t-captiva.html

http://banototragophanoi.blogspot.co...t-captiva.html)Captiva ti?n d?ng cho gia dình b?n

Captiva da d?ng v?i di?u khi?n bang gh? linh ho?t. N?u bang sau du?c g?p l?i, dung tĂ*ch khĂ´ng gian d? d? s? lĂ* 769 L. G?p ti?p bang gh? gi?a, s?c ch?a s? lĂ* 1.577L - m?t trong nh?ng khoang ch?a l?n nh?t c?a dòng SUV.

D?ng co Captiva du?c trang b? thĂŞm vĂ*i cĂ´ng ngh? c?i ti?n vu?t b?c. M?t trong s? dĂł lĂ* cĂ´ng ngh? cân ch?nh/d?nh th?i van bi?n thiĂŞn trĂŞn tr?c cam kĂ©p ? m?u d?ng co xang ECOTEC 2.4 lĂ*t giĂşp tang cĂ´ng su?t máy d?n 167 mĂŁ l?c vĂ* th?i gian tang t?c t? 0-100 km/h rĂşt ng?n còn 10.5 giây.

Tham kh?o các hình th?c mua xe t?i : Mua xe tr? góp

http://www.sanototragop.com/2013/04/...p-ca-nhan.html

http://www.sanototragop.com/2013/04/...o-cong-ty.html

http://sanototragophanoi.blogspot.co...p-ca-nhan.html

http://sanototragophanoi.blogspot.co...o-cong-ty.html

http://sanototragopvietnam.blogspot....p-ca-nhan.html

http://sanototragopvietnam.blogspot....o-cong-ty.html

http://banototragophanoi.blogspot.co...p-ca-nhan.html

http://banototragophanoi.blogspot.co...o-cong-ty.html

CALL : 093 245 8899 D? BI?T THĂŠM CHI TIĂŠT